Pasaulinės prekybos mosko mokslo pro


Aprašymo santrauka Studijų programos tikslas -ai : Programos pagrindinis tikslas — rengti plačios erudicijos miškininkystės bakalaurus, įgijusius miško ekosistemų funkcionavimo, formavimo, miškininkystės, medienotyros ir medienos verslo teorinius pagrindus, susipažinusius su taikomais metodais ir naudojamomis technologijomis, gebančius analizuoti ir spręsti darnios miško ūkio, medienos pramonės ir bioenergetikos sektorių plėtros bei iš to išplaukiančias aplinkosaugos problemas, vertinti apvaliosios medienos ir jos gaminių kokybę, administruoti miško sektoriaus įmones nuolat kintančios aplinkos kontekste.

Pirmasis dalinis tikslas — ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą, kritiškai mąstantį, demokratinės valstybės pilietį, gebantį rinktis vertybes, būtinas asmens brandai, profesinei veiklai ir darbinei karjerai.

Antrasis dalinis tikslas — suteikti adaptyviosios miškininkystės studijų krypčiai reikalingų biomedicinos, fizinių ir technologijos studijų sričių pagrindinių žinių ir išugdyti gebėjimų šių žinių taikyti miškininkystės, medienos pramonės sektoriaus ir medienos prekybos tipingoms bei sudėtingoms ir nenuspėjamoms problemoms savarankiškai spręsti besikeičiančios gamtinės ir ekonominės aplinkos sąlygomis.

Miškininkystė

Trečiasis dalinis tikslas — suteikti miško ir medienos technologijų ir prekybos specialiųjų žinių ir išugdyti ekonominės savimonės bei vadybos gebėjimų, reikalingų miško sektoriaus įmonėms administruoti. Studijų rezultatai specialieji studijų rezultatai Turės žinių apie bendruosius matematinius, fizikinius ir cheminius metodus taikytinus miškininkystės ir medienos technologijų ir prekybos problemoms spręsti; Pažins miško augalus, turės žinių apie jų biologiją, anatomiją ir fiziologiją, augavietes, miško ekosistemas, formavimosi principus bei bendruosius aplinkos ir žmogaus saugos principus, augalų genetiką ir paveldimumą, sumedėjusių augalų klonavimą, veisimą Turės žinių apie: Lietuvos ir pasaulio dirvožemius, jų sandarą, klasifikavimą; Lietuvoje augančias paklausias rinkoje medžių ir krūmų rūšis; Pagrindinių medžių rūšių medynų žėlimo ir želdymo metodus, taisykles, normatyvus; Medynų našumo dėsningumus ir pagrindines teorijas bei medynų formavimo būdus; Medžių ir medienos kenkėjus ir ligas bei kovos su jais metodus.

nepastovumo įvertinimo metodai

Turės žinių apie: Miško kirtimo ir medienos ruošos planavimo bei organizavimo įvairiuose objektuose būdus ir specifiką, suvoks ruošos svarbą miško sektoriuje; Pagrindinius medienos ruošos metodus ir adekvačias kintančiam poreikiui, modernias technologijų sistemas; Medienos kirtimo, ištraukimo, transportavimo bei laikymo procesų esmę ir šių procesų sąsajas su gretutinėmis veiklomis; Aplinkosaugos ir darbų saugos reikalavimus medienos ruošai bei jų įgyvendinimo tvarką ir būdus; Bendrąją ir medienos logistiką, jos organizavimo pavyzdžius Europos šalyse.

Turės žinių apie: Stiebų, medžių ir medynų bei apvaliosios ir smulkintosios medienos tūrio, biomasės, anglies antžeminius, nuotolinius kiekybinius ir kokybinius vertinimo metodus; Sklypinį ir atrankinį miškų inventorizacijos metodą; Geomatikos metodų taikymą miškininkystėje ir medienotyroje.

Turės žinių apie: Tvaraus ir daugiatikslio miško naudojimo principus; Miško naudojimo apskaičiavimo modelius; Reikalavimus miškotvarkos projektams; Medienos išteklių ir anglies apskaitos metodus ir būdus ES; Miškų būklės kontrolės sistemas. Žinos apie šalutinį ir kompleksinį miškingo kraštovaizdžio naudojimą. Turės žinių apie: Medienos mikro ir makro struktūrą, jos formavimosi procesą ir dėsningumus; Pagrindinių Lietuvos ir svetimkraščių medžių rūšių medieną; Medienos mechaninio apdirbimo, džiovinimo, mirkymo, klijavimo metodus ir technologijas; Statybų iš medienos ir jos gaminių inžinerijos pagrindus; Cheminio medienos perdirbimo principus ir metodus; Medienos plokščių, celiuliozės, pasaulinės prekybos mosko mokslo pro gamybos metodus ir technologijas; Medienos apdailos ir nano technologijas ir metodus; Miško kirtimo atliekų, apvaliosios bei antrinės medienos paruošimą kurui, jo energetinę vertę ir sąnaudas.

Miško prekių mokslas

Gebės: Pažinti miško augalus, grybus, vabzdžius, žvėris, paukščius, pagrindinių Lietuvos ir svetimkraščių medžių rūšių medieną; Identifikuoti miško ekosistemos tvarumą, identifikuoti patologinius požymius, nustatyti jų atsiradimo priežastis, kovai su miško ligomis ir kenkėjais; Parinkti efektyvias ir ekosistemai mažiausią poveikį turinčias chemines ir biologines priemones.

Gebės: Pažinti, apibūdinti ir vertinti Lietuvos miškų dirvožemius; Pažinti, apibūdinti ir vertinti Lietuvoje augančias, paklausias rinkoje medžių ir krūmų rūšis; Parinkti efektyvius medynų žėlimo paramos, želdymo, įveisimo ir formavimo metodus, globalios klimato kaitos sąlygomis auginant pasaulinės prekybos mosko mokslo pro ir atsparius medynus; Proaktyviai veikti kovoje su medžių ir medienos kenkėjais ir ligomis, taikant naujausius cheminius ir biologinius metodus.

Gebės: Antžeminiais ir nuotoliniais kiekybiniais ir kokybiniais metodais vertinti stiebų, medžių, medynų bei apvaliosios ir smulkintosios medienos tūrį ir biomasę; Dirbti su geografinės padėties nustatymo įranga atliekant žemės paviršiaus, bei medienos produkcijos rietuvių, šūsnių matavimus; Sudaryti ir naudoti geografinių duomenų bazes, rengti miškų žemėlapius; Naudotis kosminiais ir aero vaizdais bei lazeriniu skenavimu grindžiamus duomenų rinkimo metodus įvairioms miškininkavimo problemoms operatyviai spręsti; Vertinti miško išteklius ir anglies sankaupas juose.

  • Aplinkybės Pasaulio miškų būklė Miškai yra labai svarbūs.
  • Miškininkystė | VDU
  • Jei sutartis bus pasirašyta, laisvosios rinkos pergalė bus galutinai užtvirtinta transnacionalinių korporacijų interesų naudai.

Gebės: Daugiatikslio ir tvaraus miško naudojimo principais rengti smulkių ir vidutinių valdų miškotvarkos projektus; Rengti, organizuoti ir valdyti pasaulinės prekybos mosko mokslo pro paskirties ir mąsto projektus. Vertinti kraštovaizdžio struktūros kiekybinius rodiklius ir juos interpretuoja siūlant kraštovaizdžio formavimo priemones. Gebės: Planuoti ir organizuoti saugius ir nepavojingus aplinkai medienos ruošos procesus bei juos prižiūrėti; Parinkti tinkamiausius technologinius sprendinius konkrečioms medienos ruošos situacijoms miške bei medienos tiekimo vartotojams grandyje; Vertinti ir organizuoti medienos logistikos procesus, teikti esminius technologinius rodiklius ekonominiams skaičiavimams ir analizei.

Gebės: Suprasti pasaulinės prekybos mosko mokslo pro vertinti medienos mikro ir makro struktūrą jos fizines ir chemines savybes; Suprasti ir taikyti medienos mechaninio apdirbimo, džiovinimo, mirkymo, klijavimo metodus ir technologijas; Suprasti ir analizuoti statinių iš medienos ir jos gaminių ypatumus; Suprasti cheminio medienos perdirbimo principus, metodus ir technologinį procesą; Vertinti žaliavų kokybę ir tinkamumą medienos plokščių, celiuliozės, popieriaus gamybai; Organizuoti žaliavų tiekimą; Suprasti medienos perdirbimo nanotecnologijas ir metodus; Organizuoti miško kirtimo atliekų, apvaliosios bei antrinės medienos paruošimą kurui, vykdyti jos logistiką.

bitcoin sistema prekybos pagrindai pėdų

Turės žinių apie: Projektų rengimo ir valdymo teorijas ir metodus; Miško politikos formavimo ir įgyvendinimo principus metodus ir priemones; Lietuvos miško sektoriaus įmonių valdymo, planavimo ir organizavimo principus, metodus, jų veiklos ekonominius pagrindus; Apvaliosios medienos ir jos gaminių rinką, bendruosius ir medienos gaminių marketingo principus; Bendruosius ir specialiuosius miško žemės, nenukirsto miško, apvaliosios medienos bei medienos gaminių kainodaros principus ir metodus; Pasaulinius medienos ir jos produktų vartojimo dėsningumus, tarptautinių medienos ir jos gaminių srautų formavimosi dėsningumus; Verslo idėjų generavimą ir paiešką, verslo organizavimą, planavimą ES aplinkoje.

Turės žinių apie: Miško sektoriaus ekonominių procesus įmonės, šaliespasauliniu lygmeniu; Turės bendrųjų žinių apie, viešuosius ir įmonių finansus, mokesčius ir apmokestinimą, apskaitą ir įmonės finansų analizę bei valdymo principus.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Gebės: Vertinti, rengti ir valdyti tipingus mažus ir vidutinius miško sektoriaus veiklų projektus; Vertinti įmonės, šalies bei ūkio šakos tarptautiniu mastu, esamą ekonominę ir politinę situaciją ir daryti prielaidas galimų jos pokyčių prielaidas; Vertinti nenukirsto miško, apvaliosios medienos ir jos gaminių rinkas; Planuoti, organizuoti ir valdyti mažas ir vidutinio dydžio miško pasaulinės prekybos mosko mokslo pro, medienos pramonės, bioenergetikos įmones nuolat besikeičiančios rinkos sąlygomis, atlikti jų veiklos analizę; Taikyti miško žemės, augančio miško, apvaliosios medienos bei medienos gaminių marketingo ir kainodaros principus praktikoje; Analizuoti medienos ir jos produktų rinkas; Tvarkyti individualios ir mažos įmonės apskaitą ir finansus; Suprasti didelių įmonių finansų ir apskaitos ypatumus; Organizuoti tipingos miško sektoriaus įmonės veiklą ES aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: Vizualizuotos probleminės paskaitos ir seminarai orientuoti į studento smalsumo ir aktyvumo ugdymą. Studentai skatinami įsitraukti į tematines diskusijas, argumentuotai reikšti žiniomis ir įgyta patirtimi grindžiamas įžvalgas. Pratybos ir laboratoriniai darbai atliekami specializuotose laboratorijose ir kompiuterių klasėse naudojantis naujausiais nagrinėjamos temos moksliniais pasiekimais ir technologijomis, standartiniais programiniais paketais bei specializuotomis imitacinių žaidimų programomis.

pasaulinės prekybos mosko mokslo pro

Pratybose ir laboratoriniuose darbuose taikomas atskirų atvejų analizės metodas. Studentai atlieka individualias, porines arba grupines užduotis, naudojasi spausdintais arba virtualiais pratybų aprašais, interaktyviomis internetinėmis programomis konsultuojasi su dėstytoju.

Darbo rezultatai pristatomi kolegoms, inicijuojamos diskusijos.

Lietuvos užsienio prekyba

Problemos analizei naudojami minčių lietaus, refleksijos, įžvalgų, ekspertų, pavyzdžių galvojimo, teorijų palyginimo, idėjų generavimo metodai. Pratybų ir laboratorinių darbų metu naudojami natūralūs augalų, vabzdžių, paukščių, žvėrių, medienos demonstraciniai pavyzdžiai. Seminaruose inicijuojamos diskusijos, forumai, debatai, sprendžiami ir aptariami testai. Mokomosios praktikos atliekamos universiteto mokomuosiuose gamtiniuose, mokslinių tyrimų ir gamybiniuose objektuose, taip pat socialinių partnerių gamybiniuose objektuose.

Praktikų metu studentai sprendžia realias užduotis, atlieka matavimus, stebėjimus, rengia pasiūlymus konkrečioms problemoms spręsti.

pasaulinės prekybos mosko mokslo pro dvejetainių variantų paslaptys ir gudrybės

Profesinės veiklos praktikos atliekamos realiuose gamybiniuose objektuose. Susipažįstama su įmonės vykdomomis veiklomis, gaminama pasaulinės prekybos mosko mokslo pro, teikiamomis paslaugomis, išteklių, produkcijos ir finansų apskaita, ekonominiais rodikliais.

Dėmesio!!! Vyksta AIKOS svetainės tvarkymo darbai.Atsiprašome už nesklandumus

Individualios ir grupinės savarankiško darbo užduotys skirtos studentų gebėjimams analizuoti prieinamus informacijos šaltinius bei rengti rašytinius darbus — referatus, vėliau juos pristatant seminaruose, ugdyti. Žinių suvokimui pageriniti semestro metu taikomas individualių konsultacijų metodas. Paskaitose pristatyta, pratybose, laboratoriniuose darbuose išnagrinėta studijų dalykų medžiaga prieš egzaminus apibendrinama konsultacijose. Baigiamieji darbai rengiami savarankiškai, vadovaujant nagrinėjamos srities dalyko dėstytojų.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Egzamine, kolokviumuose, kontroliniuose darbuose, seminaruose įgytos žinios vertinamos kaip aš galiu uždirbti daugiau freebitcoin atsakymų į testinius, trumpus ir mąstymo reikalaujančius probleminius klausimus tikslumą, išsamumą, išradingumą.

Pasaulio valstybės paslapčia rengia antidemokratinį įstatymą | brembo.lt

Dalyko studijų metu įgyti gebėjimai vertinami atsižvelgiant į pratybų, laboratorinių, kursinių darbų užduočių įvykdymo ir pateikimo kokybę, gebėjimą tinkamai atlikti individualias ir grupines užduotis, vertinti problemines, situacijas, kritiškai analizuoti, daryti apibendrinimus, gautus rezultatus pristatyti auditorijai, argumentuotai apginti pagrindinius teiginius, diskutuoti, gebėjimą atpažinti ir vertinti konkrečius studijų procesui naudojamus pavyzdžius.

Vertinant mokomąsias praktikas siekiama išsiaiškinti studentų gebėjimą profesionaliai vertinti konkrečias praktines situacijas, daryti išvadas, apibendrinimus, teikti inovatyvius pasiūlymus.

Profesinės veiklos praktikos vertinamos pagal gebėjimą praktinėse situacijose pritaikyti įgytas žinias, suprasti naudojamas technologijas, gebėjimą analizuoti ir vertinti konkrečias problemines situacijas. Savarankiškas darbas vertinamas pagal referato parengimo ir pristatymo kokybę.

užsidirbti pinigų internete uah kur pelningiausia keisti bitkoinus

Taikomas savo ir kolegos atliktų darbų vertinimo metodas, atsižvelgiant į gebėjimus apginti išdėstytus teiginius. Vertinant baigiamąjį darbą atsižvelgiama į tai ardarbo struktūra atitinka nustatytus reikalavimus; darbo tikslo, uždavinių, tyrimo objekto suformulavimą ir suderinimą, tyrimo metodikos pasirinkimo pagrįstumą ir tyrimo metodų naujumą, darbo tikslo ir uždavinių įgyvendinimo laipsnį, santraukos informatyvumą, kalbos stiliaus ir rašybos taisyklingumą; lentelių, paveikslų ir formulių apiforminimą, literatūros pasirinkimą, susisteminimą, jos pritaikymą teoriniams teiginiams ir tyrimo rezultatams pagrįsti, darbo rezultatų vertę ir pateikimo kokybę, darbo rezultatų apibendrinimą, išvadų pagrįstumą, žodinį pristatymą, kalbos sklandumą, akademiškumą, specialybės terminų ir specialybės kalbos leksinių junginių vartojimą reikiamame kontekste, sugebėjimą diskutuoti, atsakinėti įklausimus, kritiškai mąstyti, pristatymo sistemiškumą, vientisumą, žinias tiriamajame dalyke, darbo vizualizavimą.

Sandara: Bendrųjų universitetinių studijų dalykų apimtis - 18 kreditų.

PPO: dėl koronaviruso pasaulio prekybos mastai šiemet gali smukti net trečdaliu

Pagrindiniai studijų dalykai: Filosofija, Visuomenės raida, Psichologija, Užsienio kalbos. Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis - kreditai. Pagrindiniai studijų dalykai: Augalų biologija, Miško ekologija, Aplinkos apsauga,Žmogaus sauga, Dendrologija, Dirvotyra, Dendrometrija, Geomatika, Nuotoliniai metodai, Miško genetika ir biotechnologijų pagrindai, Miško atkūrimas ir įveisimas,Medienos ruošos technologijos, Mokslinės ir technologinės kūrybos pagrindai, Miško našumas ir medynų formavimas, Miškotvarka, Miško ir medienos apsauga, Medienotyra, Neorganinė ir medienos chemija, Medienos kriptovaliutos reitingas didžiosiomis raidėmis, Medienos pjovimo technologijos, Medienos džiovinimo, mirkymo ir klijavimo technologijos, Medienos apdailos ir nano-technologijos, Medienos inžinerija ir statybos pagrindai, Miško bioenergetika, Miško logistika, Medienos plokščių ir celiuliozės gamybos technologijos, Miško prekių mokslas su1,0 kr.

pasirinkimo sandorių vertė eurais užsidirbti pinigų internete tfkmysq

Pagrindiniai studijų dalykai: Medienos gaminių marketingas, Miško sektoriaus vadyba ir ekonomika, Miško sektoriaus įmonių planavimo, apskaitos ir finansų praktika, Miško politika ir teisė, Komunikavimas ir retorika, Verslininkystė, Projektų valdymas, Finansų ir apskaitos pagrindai, Verslo aplinka ES, Tarptautinės žaliavinės medienos ir medienos gaminių rinkos. Laisvai pasirenkami bendrieji universitetiniai dalykai - 12 kreditų.